Eika Vel består av 6 grendelag, fordelt på 169 husstander. Velforeningen har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser og virke til beste for området.

Videre skal velforeningen ha ansvaret for opparbeidelse, vedlikehold og administrasjon av felles anlegg og sameiegrunn. Eksempel på saker vellet behandler er snømåking på fellesområder og høringssaker fra kommunen.

Samtlige huseiere har rett og plikt til å være medlem av velforeningen samt plikt til å betale den velkontingenten som blir vedtatt på generalforsamlingen, til dekning av nødvendige utgifter.

 

Eika Vel har egen FB gruppe

 

Eika Vel har et styre på 9 medlemmer og 3 vararepresentanter + en representant i Pepperstad.net. Styrerepresentantene består av representanter fra hvert av de 6 grendelagene.

Velforeningens øverste myndighet er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingen holdes en gang hvert år innen utgangen av mars.